شرح وظایف معاونت امور تعاون


تاریخ بروزرسانی : ۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۲

 • معاونت امورتعاون [معاون وزیر]
  • دفتر تعاونیهای تولیدی [مدیر کل]
  • دفترتعاونیهای توزیعی [مدیر کل]
  • دفترتعاونیهای خدماتی [مدیر کل]
  • اداره کل توسعه تعاون [مدیر کل]
  • دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها [مدیر کل]
دفترتعاونیهای خدماتی - مدیر کل
معاونت تعاون