• وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
   • دفتر وزارتی [مشاور وزیر و مدیرکل]
   • مرکزفناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری [رئیس مرکز]
   • مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی [رئیس مرکز]
   • دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات [مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد]
   • مرکز حراست [رئیس مرکز]
   • مرکز آمار و اطلاعات راهبردی [رئیس مرکز]
   • دفتر امور بین الملل [مشاور وزیر و مدیرکل]
  • معاونت روابط کار [معاون وزیر]
  • معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال [معاون وزیر]
  • معاونت رفاه اجتماعی [معاون وزیر]
  • معاونت امورتعاون [معاون وزیر]
  • معاونت فرهنگی اجتماعی [معاون وزیر]
  • معاونت امورمجلس، حقوقی و استانها [معاون وزیر]
  • معاونت امور اقتصادی [معاون وزیر]
  • معاونت توسعه مدیریت و منابع [معاون وزیر]
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - رئیس مرکز

چارت سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاپ چارت بروزشده ستاد وزارتخانه99.08.24