• وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
  • معاونت روابط کار [معاون وزیر]
   • دبیرخانه شورایعالی کار
   • اداره کل روابط کار و جبران خدمت [مدیر کل]
   • اداره کل سازمانهای کارگری وکارفرمایی [مدیر کل]
   • مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار [رئیس مرکز]
   • اداره کل بازرسی کار [مدیر کل]
   • اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری [مدیر کل]
  • معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال [معاون وزیر]
  • معاونت رفاه اجتماعی [معاون وزیر]
  • معاونت امورتعاون [معاون وزیر]
  • معاونت فرهنگی اجتماعی [معاون وزیر]
  • معاونت امورمجلس، حقوقی و استانها [معاون وزیر]
  • معاونت امور اقتصادی [معاون وزیر]
  • معاونت توسعه مدیریت و منابع [معاون وزیر]
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - رئیس مرکز

چارت سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاپ چارت بروزشده ستاد وزارتخانه99.08.24