• وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
  • معاونت روابط کار [معاون وزیر]
  • معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال [معاون وزیر]
   • دبیرخانه شورایعالی اشتغال
   • دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
   • دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال [مدیر کل]
   • دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار [مدیر کل]
   • دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها [مدیر کل]
   • اداره کل اشتغال اتباع خارجی [مدیر کل]
  • معاونت رفاه اجتماعی [معاون وزیر]
  • معاونت امورتعاون [معاون وزیر]
  • معاونت فرهنگی اجتماعی [معاون وزیر]
  • معاونت امورمجلس، حقوقی و استانها [معاون وزیر]
  • معاونت امور اقتصادی [معاون وزیر]
  • معاونت توسعه مدیریت و منابع [معاون وزیر]
دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار - مدیر کل

چارت سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاپ چارت بروزشده ستاد وزارتخانه99.08.24