• وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
  • معاونت روابط کار [معاون وزیر]
  • معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال [معاون وزیر]
  • معاونت رفاه اجتماعی [معاون وزیر]
  • معاونت امورتعاون [معاون وزیر]
  • معاونت فرهنگی اجتماعی [معاون وزیر]
  • معاونت امورمجلس، حقوقی و استانها [معاون وزیر]
   • دفتر امورمجلس [مدیر کل]
   • دفتر اموراستانها [مدیر کل]
   • اداره کل حقوقی [مدیر کل]
  • معاونت امور اقتصادی [معاون وزیر]
  • معاونت توسعه مدیریت و منابع [معاون وزیر]
اداره کل حقوقی - مدیر کل

چارت سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاپ چارت بروزشده ستاد وزارتخانه99.08.24